کانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسی ماده 27

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (ماده 187)

آزمون پیش رو

تاریخ آزمون کارشناسی رسمی در سال 1400